Algemene voorwaarden Brandyourwear.com

Algemene voorwaarden BRANDYOURWEAR.COM

ARTIKEL 1  Algemeen

BRANDYOURWEAR.COM is gevestigd aan de Veldoven 17, 3342 GR Hendrik Ido Ambacht. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 70820317. Telefoon: +31 078 20 34 010; Email: info@brandyourwear.com

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door BRANDYOURWEAR.COM - hierna te noemen “BRANDYOURWEAR.COM” – met een derden, hierna te noemen “koper” dan wel “opdrachtgever” -, gesloten overeenkomst(en), aanbiedingen en offertes, mededelingen en aanvaardingen.

 2. Door opdrachtgever of koper gehanteerde voorwaarden zijn op een tussen partijen gesloten overeenkomst uitsluitend van toepassing, indien BRANDYOURWEAR.COM de toepassing van die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

ARTIKEL 2 Aanbiedingen en orders, totstandkoming overeenkomsten

 1. Alle offertes/aanbiedingen van BRANDYOURWEAR.COM zijn vrijblijvend, tenzij zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de opdrachtgever of koper wordt aanvaard, heeft BRANDYOURWEAR.COM het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 2. Een order van opdrachtgevers of kopers bindt BRANDYOURWEAR.COM pas, nadat de order schriftelijk door BRANDYOURWEAR.COM is geaccepteerd.

 3. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig, indien dit schriftelijk door BRANDYOURWEAR.COM en koper is overeengekomen;

 4. Brochures, catalogussen of andere tekeningen en voorstellingen geven een algemene indruk van te leveren goederen. Beschreven en afgebeelde maten, kleuren, uitvoeringen, gewichten etc. zijn immer bij benadering en nimmer bindend. 

ARTIKEL 3 Levering

 1. De door BRANDYOURWEAR.COM opgegeven levertijden zijn altijd bij benadering;

 2. BRANDYOURWEAR.COM is bevoegd tot het doen van deelleveringen. Iedere deellevering wordt als afzonderlijke levering beschouwd.

 3. De door koper bij afhalen of afleveren overhandigde pakbon en/of vrachtbrief of soortgelijk document wordt geacht de goederen en/of diensten weer te geven in de juiste staat en hoeveelheid;

 4. Indien een bepaalde leveringstermijn is overeengekomen en/of indien is overeengekomen dat  door BRANDYOURWEAR.COM binnen een bepaalde termijn de werkzaamheden zullen zijn voltooid, wordt deze termijn verlengd indien en voor zover opdrachtgever of koper niet tijdig alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke voorbereidingen heeft getroffen en/of opdrachtgever of koper niet alle benodigde informatie heeft verstrekt.

 5. Indien BRANDYOURWEAR.COM opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van opdrachtgever/koper bewerkte c.q. samengestelde c.q. bedrukte producten is opdrachtgever verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.

 6. Indien de door BRANDYOURWEAR.COM geleverde producten in geringe mate – waaronder ook te verstaan in kleurschakeringen tot 10% - afwijken van de drukproef of het monster dan is dat niet aan te merken als een tekortkoming van BRANDYOURWEAR.COM.

 7. Alle kosten in verband met de door BRANDYOURWEAR.COM te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de samenstelling en de bewerking van de in art. 3.5 bedoelde producten worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 8. BRANDYOURWEAR.COM is gerechtigd om maximaal 10% meer of minder dan het met de opdrachtgever/ koper overeengekomen aantal producten als in dit art. 3 bedoeld aan de opdrachtgever/koper te leveren alsmede in rekening te brengen.

 9. Alle geleverde goederen blijven eigendom van BRANDYOURWEAR.COM zolang koper/opdrachtgever de verschuldigde facturen niet heeft betaald, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 4 Vrijwaring rechten van derden

 1. Indien BRANDYOURWEAR.COM in opdracht van koper/opdrachtgever artikelen vervaardigt en/of borduurt/bedrukt naar tekening/model/monster of andere van koper afkomstige voorbeelden en/of aanwijzingen, vrijwaart koper/opdrachtgever BRANDYOURWEAR.COM ter zake van eventuele inbreuk op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten etc.

 2. Opdrachtgever of koper vrijwaart BRANDYOURWEAR.COM aldus tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze derden gelden of te lijden schade als gevolg van door BRANDYOURWEAR.COM verrichte werkzaamheden en/of door BRANDYOURWEAR.COM (af)geleverde goederen

ARTIKEL 5 Aangeleverd textiel

 1. Aangeleverd textiel is textiel, stoffelijk materiaal of kleding welke koper elders heeft aangeschaft om door BRANDYOURWEAR.COM  te laten borduren, bedrukken of anderszins te bewerken;

 1. Aangeleverd textiel wordt geheel voor risico van koper/opdrachtgever voorzien van een borduring of opdruk. Dit betekent, dat als er misdrukken worden gemaakt, er was echtheid- of hechtingsproblemen zijn en / of overige onvolkomenheden aan het aangeleverde textiel ontstaan, dit niet aan koper wordt vergoed en/of gecompenseerd, tenzij anders schriftelijk met BRANDYOURWEAR.COM wordt overeengekomen. 

ARTIKEL 6 Aangeleverd artwork en eigendom drukvormen en intellectueel eigendom

 1. BRANDYOURWEAR.COM is niet aansprakelijk voor het zoekraken, beschadiging en vermissing van door koper aangeleverde modellen, diskettes, cd’s of welke andere dragers van artwork en originelen dan ook. BRANDYOURWEAR.COM zal op geen enkele wijze beschadigde of zoekgeraakte originelen of dragers hiervan vergoeden of compenseren. ( Koper/opdrachtgever dient dus een kopie aan te leveren en het origineel ter zekerheid achter te houden!)

 2. De door BRANDYOURWEAR.COM in opdracht en voor rekening van koper/opdrachtgever vervaardigde borduurkaarten, films etc. blijven eigendom van BRANDYOURWEAR.COM, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

 3. BRANDYOURWEAR.COM  behoudt zich het intellectuele eigendom voor. Dit geldt bijvoorbeeld voor verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij moeten op verzoek van BRANDYOURWEAR.COM direct worden teruggegeven.  BRANDYOURWEAR.COM behoudt in dat geval zijn overige rechten

 4. Opdrachtgever of koper mag geen aanduidingen in de prestaties over het intellectueel eigendom van BRANDYOURWEAR.COM verwijderen of wijzigen.

 5. Opdrachtgever of koper mag niet het materiaal van BRANDYOURWEAR.COM waarop intellectuele eigendomsrechten rust verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BRANDYOURWEAR.COM

ARTIKEL 7 Klachten

 1. Eventuele klachten moeten binnen 24 uur na datum van levering schriftelijk aan BRANDYOURWEAR.COM kenbaar zijn gemaakt.

 2. Naar aanleiding van een door BRANDYOURWEAR.COM in te stellen onderzoek beslist BRANDYOURWEAR.COM of de klacht gegrond is. Is de klacht gegrond dan heeft BRANDYOURWEAR.COM  de keuze de goederen te vervangen dan wel koper/opdrachtgever te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door koper verschuldigde prijs voor de goederen.

ARTIKEL 8 Betaling

 1. Betaling van door BRANDYOURWEAR.COM gefactureerde rekeningen aan opdrachtgevers/kopers dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;

 2. BRANDYOURWEAR.COM is gerechtigd een vooruitbetaling te eisen ook als er bij eerdere afspraak of bevestiging een betalingstermijn werd toegezegd;

 3. Indien BRANDYOURWEAR.COM een betalingstermijn is overeengekomen dan dient deze als uiterste termijn te worden beschouwd;

 4. Bij gebreke van betaling op de vervaldag verkeert koper/opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alsdan is de totale vordering van BRANDYOURWEAR.COM , ook van facturen waarvan de vervaldatum nog niet is verstreken terstond en ineens opeisbaar. Eventueel vermelde kortingen komen dan te vervallen en koper wordt aan verkoper een rentepercentage verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als één maand wordt gezien. Voorts is koper verschuldigd aan BRANDYOURWEAR.COM alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke BRANDYOURWEAR.COM moet maken om tot voldoening van zijn vordering te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten worden in rekening gebracht ten bedrage van 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijke kosten hoger zullen zijn dan zullen deze kosten in rekening worden gebracht bij koper/ opdrachtgever.

ARTIKEL 9 Aansprakelijkheid

 1. BRANDYOURWEAR.COM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de door opdrachtgever of koper geleden schade, hieronder tevens begrepen bedrijfsschade, indirecte schade in welke vorm dan ook en/of schade van derden, behoudens voor zover opdrachtgever of koper aantoont, dat die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming door BRANDYOURWEAR.COM in de nakoming van de uit hoofde van de overeenkomst op  BRANDYOURWEAR.COM rustende verplichtingen en/of het gevolg is van een aantoonbaar door BRANDYOURWEAR.COM gepleegde onrechtmatige daad en zich geen van de in de volgende artikelleden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid voordoet

 2. Buiten de levering van de producten als in de overeenkomst met opdrachtgever opgenomen en de verplichtingen als genoemd in artikel 2 en 3 is BRANDYOURWEAR.COM tot geen enkele prestatie jegens de opdrachtgever gehouden.

 3. BRANDYOURWEAR.COM is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard ook ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie de schade is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BRANDYOURWEAR.COM .

 4. De schadevergoeding waartoe BRANDYOURWEAR.COM verplicht zou kunnen zijn zal nimmer de factuurwaarde van de geleverde goederen met betrekking tot welke de schade is ontstaan of ten gevolge waarvan de schade is veroorzaakt, te boven kunnen gaan.

ARTIKEL 10 Reclamaties

 1. Reclames terzake van uitwendig waarneembare gebreken en/of onjuiste aantallen dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk plaats te vinden. Bij overschrijding van deze termijn is BRANDYOURWEAR.COM niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden

 2. Reclames terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen binnen een termijn van 30 dagen na levering schriftelijk plaats te vinden. Bij overschrijding van deze termijn is BRANDYOURWEAR.COM niet tot enigerlei vorm van schadevergoding gehouden.

 3. Reclames terzake van door BRANDYOURWEAR.COM verzonden facturen en/of terzake van de hoogte van die facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk plaats te vinden. Bij overschrijding van deze termijn is BRANDYOURWEAR.COM niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden

 4. Een tijdig ingediende reclame geeft opdrachtgever of koper niet het recht betaling te weigeren of op te schorten

 5. Indien BRANDYOURWEAR.COM van oordeel is, dat een reclame terecht is ingediend, heeft BRANDYOURWEAR.COM het recht om na overleg met opdrachtgever of koper de factuur te crediteren voor een evenredig deel ervan of de overeenkomst opnieuw na te komen met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de opdrachtgever of koper aan BRANDYOURWEAR.COM  op haar verzoek het niet deugdelijk geleverde franco te retourneren. Nadat de klachten overeenkomstig lid 1 BRANDYOURWEAR.COM  hebben bereikt zal BRANDYOURWEAR.COM  zo spoedig mogelijk een naar eigen inzicht te bepalen onderzoek instellen naar de gegrondheid van de klacht.

 6. Op BRANDYOURWEAR.COM rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende reclame indien de opdrachtgever of koper niet aan al zijn verplichtingen jegens BRANDYOURWEAR.COM tijdig en volledig heeft voldaan.

 7. Een reclame betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op eerder geleverde of alsnog te leveren zaken. Ook niet als deze zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst;

 8. Een reclame kan niet in behandeling worden genomen, indien geleverde zaken niet meer in elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering.

 9. Retouren zijn slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van BRANDYOURWEAR.COM. Retouren komen voor rekening en risico van opdrachtgever of koper. Retouren impliceren nooit enige erkenning van aansprakelijkheid door BRANDYOURWEAR.COM.

ARTIKEL 11 Opschorting en ontbinding

 1. BRANDYOURWEAR.COM heeft – indien koper/opdrachtgever tekort schiet of redelijkerwijs mag worden verwacht, dat koper/opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van enige tussen BRANDYOURWEAR.COM en koper/opdrachtgever gesloten overeenkomst – het recht:

 2. onmiddellijk betaling dan wel vooruitbetaling te eisen van koper/opdrachtgever voor alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten;

 3. goederen, materialen, software of originelen onder zich te houden en eventueel te verkopen ter voldoening. Verkoop zal pas plaatsvinden na een termijn van tenminste 6 weken na kennisgeving aan koper;

 4. zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 5. Annulering door koper / opdrachtgever van overeenkomsten met BRANDYOURWEAR.COM is uitsluitend mogelijk tegen betaling van het volledige factuurbedrag aan BRANDYOURWEAR.COM.

ARTIKEL 12 Retentierecht en opslagkosten

 1. Indien BRANDYOURWEAR.COM goederen van opdrachtgever of koper onder zich heeft, is COM  gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die BRANDYOURWEAR.COM heeft gemaakt ter uitvoering van de opdracht(en) van die opdrachtgever of koper, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere goederen van opdrachtgever of koper.

 2. COM heeft het recht tot retentie ook indien opdrachtgever of koper in staat van faillissement komt te verkeren.

 3. Indien BRANDYOURWEAR.COM gebruik maakt van haar recht tot retentie of indien goederen door opdrachtgever of koper later worden opgehaald dan is overeengekomen, mag BRANDYOURWEAR.COM de in redelijkheid gemaakte opslagkosten aan opdrachtgever of koper in rekening brengen.

ARTIKEL 13 Afbeelden producties

BRANDYOURWEAR.COM  heeft het recht geproduceerde artikelen en/of drukwerk, borduursels, etc. van koper te fotograferen, of anders af te beelden in zijn brochures, catalogi, etc. ter ondersteuning van de verkoop van BRANDYOURWEAR.COM zonder dat hier enige vergoeding of andere compensatie aan koper tegenover staat. 

ARTIKEL 14 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van BRANDYOURWEAR.COM onafhankelijke , al dan niet voorzienbare, omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkomingen van ingeschakelde leveranciers.

 2. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is BRANDYOURWEAR.COM gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten of te ontbinden, zonder dat BRANDYOURWEAR.COM tot betaling van enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

 3. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan BRANDYOURWEAR.COM kan worden toegerekend. Daaronder wordt in ieder geval begrepen een tekortkoming als gevolg van:

  • deconfiture en / of ernstige verstoring van het productieproces bij toeleveranciers van BRANDYOURWEAR.COM;

  • werkstaking;

  • brand;

  • bijzondere weersomstandigheden;

  • overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen;

 4. Indien BRANDYOURWEAR.COM bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever of koper gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 15 Garantie

 1. BRANDYOURWEAR.COM staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden en/of door haar geleverde zaken, met dien verstande dat BRANDYOURWEAR.COM als gevolg van niet deugdelijk verrichte werkzaamheden of niet deugdelijk geleverde zaken gedurende 3 maanden na voltooiing van het werk en/of levering van de niet deugdelijke zaken de overeengekomen werkzaamheden opnieuw zal uitvoeren en bedoelde zaken, ten keuze van BRANDYOURWEAR.COM , zal vervangen of herstellen. Een en ander geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van schade niet in de onderhavige algemene voorwaarden is uitgesloten.

 2. Gebreken die zijn ontstaan door normale slijtage door onoordeelkundig of onjuist gebruik dan wel onderhoud of na een door de opdrachtgever/koper zelf dan wel door een derde, zonder toestemming van BRANDYOURWEAR.COM aangebrachte wijziging of reparatie en/of door in opdracht van de opdrachtgever/koper gebruikte materialen of werkwijzen, vallen buiten de garantie.

 3. Aanspraak op garantie bestaat slechts indien de opdrachtgever/koper aan al diens verplichtingen jegens BRANDYOURWEAR.COM ( zowel financieel als anderszins ) tijdig en volledig heeft voldaan.

 4. In het in lid 1 omschreven geval dient de opdrachtgever/koper ervoor zorg te dragen, dat BRANDYOURWEAR.COM de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden opnieuw kan uitvoeren.

 5. Indien de opdrachtgever/koper een beroep kan doen op een door de fabrikant en/of leverancier van het geleverde verstrekte fabrieksgarantie zal die garantie tussen partijen gelden, met dien verstande dat de door BRANDYOURWEAR.COM gegeven garantie nimmer een grotere omvang dan deze garanties kunnen hebben.

 6. Op herstel of vervanging zijn de onderhavige algemene voorwaarden gelijkelijk van toepassing. 

ARTIKEL 16 Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

© 2021 Brandyourwear.com.
Website door Djen Design.

Brandyourwear.com is lid van VAO en OVZ.